STIGAR PÅ KULLABERG

PARKERINGAR

nMed bil anländer man till västra Kullaberg genom Mölle och infarten vid "Vaktstugan" där parkeringsavgift erläggs. Bilvägen fortsätter igenom golfbanan ut mot Fyren. Parkeringsmöjligheter finns vid Ransvik, Josefinelust och strax innan fyrområdet.
Det finns utmärkta P-platser på kartan.
nÖstra Kullaberg nås över vägen förbiKockenhus till parkering väster om Björkeröd samt vägen till Himmelstorp med tre stora parkeringsplatser. Man kan även utgå från Arild där det finns parkeringsplatser vid Hamnen. Från alla dessa parkeringar kan man nå ett märkt stigsystem genom vilket man närmare kan lära känna Kullabergs riatur- och kulturvärden.

STIGSYSTEM

nEtt stigsystem är upplagt med en sydlig rödmärkt huvudstig från Fyren till Vaktstugan - Himmelstorp och vidare till Arild. En annan blåmärkt stig löper från Fyren längs norra sidan av berget och över de högsta topparna fram till Himmelstorp där den ansluter till den röda stigen fram till Arild. Naturligtvis kan man utgå från Arild och vandra mot Fyren. Mellan de båda huvudstigarna finns gula förbindelsestigar.


Enbuske, ljung och kruståtel med
Åkersberget i bakgrunden
RÖDMÄRKT SYDLIG STIG

nRödmärkt sydlig stig är relativt lätt att gå i synnerhet delen Mölle-Arild som följer större skogsvägar och är framkomlig på cykel.
nFrån Fyren till Vaktstugan är stigen smalare och mera anpassad till terrängen utan att därför vara svår att gå. Den löper högt uppe på sydsluttningen med många vida utsikter över Mölle, Öresund och Danmark i fjärran.nDe västligaste delarna av hedområdet är planterade med ek som efterhand kommer att bilda lövdungar eller solitära träd i det annars öppna landskapet. Hedavsnittet mellan Fyren och Kulla mosse går genom beteshagar. Djuren, får och Highland Cattle-kor, är beskedliga om de respekteras och lämnas ifred.


Highland Cattle (JL)
Som oftast finns alternativa stigar om beteshagarna vill undvikas.
nVill man undvika betesmarkena kan man t ex gå bilvägen från Fyren och ta den gulmärkta grusvägen, strax innan Kullagården, söderut för att ansluta till rödmärkt stig till Ransvik.

Stigen löper här från golfbanan genom enbuskar, hedpartier med utsikt, lummiga bokskogar och krokväxta kratt mot Ransvik.
nBarakullen är värd en avstickare för den fantastiska utsikten över Mölle och sydkusten!
nPå östra Kullaberg (öster om Djupadal och Vaktstugan) vandrar man mestadels i skog med många olika trädslag. Inte så långt från Mölle kan man göra en avstickare till Mölle mosse och dess blanka vattenspegel omgiven av träd.
Vid Björkeröd, Himmelstorp och Haga
öppnar sig landskapet med betesmarker där hus och gårdar passeras. Närmast Arild passerar man "Strandhagen" ett reservat avsatt för klippkustområdet med sin rika växtlighet.


Barakullen mot Mölle

BLÅMÄRKT NORDLIG STIG

nDen andra huvudstigen, blåmärkt, följer den norra branta och relativt kuperade sidan av berget från Fyren till Himmelstorp.
nPå västra Kullaberg går stigen uppe på den höga nordbranten. Från det kala fyrområdet där horisonten mot Hallands Väderö och Bjärehalvön ligger öppen går stigen vidare i lövskogar mot Djupadal. Man kan relativt lätt komma ner till havet vid Visitgrottan, Ablahamn, Josefinelust och Djupadal.
nFrån Djupadal och österut är denna stig mer krävande men erbjuder också "vildare"natur och vidsträckta scenerier från stup och höjder.
nI närheten av Djupadal och vid Ona mosse passeras en betesmark. Skogen är bortröjd och den gamla heden håller på att restaureras. Stigen fortsätter nedanför Norra Ljungås, men passerar österut både Håkull och Sadeln. Där vandrar man således över bergets högsta toppar. Terrängen är kuperad, men när man väl är uppe på höjderna med sin öppna hed har man nordvästra Skåne och södra Halland för sina fötter.

Utsikt från Kringelberg mot Norra Ljungås
nI övrigt går stigen på östra Kullaberg i skog. Här har man också möjlighet att uppleva de stora mossarna med sina gungfly och vattenspeglar. De senare dominerar, så egentligen liknar "mossarna" mest insjöar kantade av skog.
nStrax efter Himmelstorp ansluter den blåmärkta nordliga stigen till den rödmärkta sydliga, som sedan leder fram till Arild.
GULMÄRKTA TVÄRSTIGAR

nMellan den södra, röda, och den norra, blå, huvudstigen finns ett antal gulmärkta tvärstigar. Dessa skapar möjlighet att på olika sätt planera sin vandring som en kortare eller längre runda.

GUIDEN

nDet finns en översiktskarta över hela berget med viktiga naturtyper och alla stigar inlagda. Fortsättningsvis beskrivs olika avsnitt (se kartor) mera i detalj. Det bör understrykas att flertalet sevärdheter ligger utanför stigen, ofta i sluttningarna och innebär att man måste göra mindre avstickare (se bara upp vid stupen!). Ett alternativ om man vill se branternas formationer är att göra detta från båt.

OMARKERADE STIGAR

nUtanför det markerade stigsystemet finns många andra vägar, stigar och spår i terrängen som mycket väl kan användas. Undantag gäller för fågelskyddsområdet (se karta) där man inte fårvistas 1/3 - 15/7.
nDet bör dock understrykas att det är de markerade stigarna som underhålls. Vid nergången till olika grottor vid havskanten finns i regel anordningar som underlättar framkomligheten. Trots dessa är det inte alltid helt lätt eller ofarligt att bege sig utför branten. Använd sunt förnuft!


Passage

SPECIELLA PROMENADER

n Arilds strandstig och stigen Mölle Ransvik ingår inte i stigsystemet men är mycket attraktiva och väl frekventerade för korta vandringar från Arild respektive Mölle.

nArilds strandstig erbjuder en speciell terräng med grönskande raviner ned mot klipporna vid havet samt kontakt med de öppna kulturmarkerna vid Haga.

n Stigen mellan Ransvik och Mölle (Solvik) går längs sydbranten mellan ekkrattskogen och havsklipporna. Stigen är delvis brant men tillrättalagd för vandring så framkomligheten är god. Från Solvik kan man också följa en stig norr om Möllebebyggelsen mot Vakten.

NATURRESERVAT

TÄNK PÅ

 • skada inte mark och berghällar
 • plocka inga blommor och bryt inga kvistar på buskar och träd
 • plocka inte växter och djur på havsbottnen
 • motordrivna fordon tillåts endast på anvisade vägar och skall parkeras på särskilda parkeringsplatser
 • tälta inte och ställ inte husvagnen inom reservatet
 • var försiktig med eld och gör inte upp eld.
  Vid Himmelstorp finns dock två anvisade eldningsplatser vilka får utnyttjas under tid då eldningsförbud inte råder.
 • håll hunden kopplad
 • visa hänsyn mot både människor och djur
 • tillträdesförbud längs norra kusten från Djupadal till Valdemarsgrottan 1/3 - 15/7
 • undvik nedskräpning
De bestämmelser som gäller inom de olika reservaten anges på skyltar som finns uppsatta vid infarter och stigar.

WEBB-PRODUKTION: Torsten Nilsson, Skåne Online
© Copyright text och bilder: Länsstyrelsen, Miljöenheten, Malmö