HÅKULL, MOSSARNA OCH BJÖRKERÖD


Karta över mellersta delen av Kullaberg från Möllemosse t.o.m. Sadeln
nMed bil nås detta området enklast från avfarten mot Björkeröd via Kockenhus. Parkering och orienteringstavla finns strax väster om korsningen mot Björkeröd.

SÖDRA RÖDMÄRKTA STIGEN:

nHär sammanfaller den röda stigen med skogsvägen mellan Mölle och Arild. Det går utmärkt att få med sig barnvagn eller att cykla, även om vägen stiger en del upp mot Sadelområdet och sedan sluttar långsamt ner till Arild.

[Teckenförklaring till kartan]

nDungar av olika trädslag flyter ihop till mer eller mindre sammanhängande skog. Till stora delar är det lövskog som dominerar men lärk och gran förekommer i mindre dungar liksom några cypresser och importerade Douglasgranar.
nVägen söder om Sadeln går genom planterad tall men önskar man utsikt är
det bara att avvika några 10-tal meter söderut för att komma genom skogen och ut på branten. Där ser man fritt ut över betesmarkema.
nI den med berget längsgående sänkan finns mindre kärr och våtpartier samt några större mossar vilka dräneras till Öresund.

Mölle mosse
nEn för torvtäkt utgrävd, näringsfattig mosse med områdets största öppna vattenyta. I norra delen av mossen växer bl a den flytande insektsätande dvärgbläddran. De röda inplanterade näckrosorna blommar i juli.

Björkeröds mosse
Björkeröds mosse som tidigare varit
utdikad dämdes åter upp 1974 och attraherade därmed våtmarksfåglar. I mossen häckar gräsänder och rörhöns. Ofta syns hägern stå på lur i strandkanten. Dessutom kan man numer ofta få se sångsvan, smådopping, sothöna, vigg och brunand. Björkeröds mosse är en av de rikaste fågellokalerna i Kullabygden, som i övrigt är fattig på sjöar och våtmarker.

Björkeröd
nByn ligger en avsats under bergstopparna och är av fornfynden från platsen att döma mycket gammal.
nOrtnamn med -röd eller -ryd indikerar att området röjts en gång i tiden. Enligt arvskiftesbrev från 1491 fanns det då två frälsebönder under Krapperup i Björkeröd. På fäladsmarken tillkommer under 1700-talet Laråstorpen. Idag brukas inte längre någon av fastigheterna, som alla utom en ägs av Krapperup. De byggnader som finns här idag har i stor utsträckning sin karaktär från 1800-talet med korsvirke och panelklädsel.

Björkeröds by

nIdag har orienteringsklubben IS Kullen fått trevliga lokaler i den gamla delvis stensatta gården söder om vägen mot Björkeröds by.

NORRA BLÅMÄRKTA STIGEN:

nStigen från Ona mosse, ja egentligen från Djupadalsvackan, till Sadeln är Kullabergs mest kuperade stigparti! Skogslandskapet avbryts av öppna bergstoppar med "vidgade vyer".
nPå den branta norrsluttningen mot

havet klänger ekar och boken står rakryggad en bit innanför.
nOmrådet har ett stort antal fåglar och är ett fågelsskyddsområde med beträdnadsförbud 113 - 1517, undantaget stigen ned till Söftingsgrottan. Pilgrimsfalken håller till här liksom tobisgrisslan och skärpiplärkan.

Söftingsgrottan
nGrottan nås genom en svårtillgänglig ravin ner till stranden. Djupet är 22 meter, bredden 4 meter, som dock efterhand minskar till i meter. Höjden är i alla fall 4 m. Glansbräken förekommer i och i närheten av grottan. Mitt i branten finns vispstarr och i fuktpartiet efter järnstegen blommar tätört i juni.
Getastugorna
nDen största av de tre grottorna har ett djup på 6 m. Bredden lika stor. Höjden minst 4,5 m. Grottbildningarna nås från havet, vid en av malarna. Vid bergsbranten finns ett sluttande fält av nedrasat, kantigt vittringsmaterial. En sortering har skett så att det större materialet hamnat längst ner mot havet. Det utgör en viss risk att gå på de översta små stenarna då de lätt kan sätta stora massor i rörelse.

Håkull
nKullabergs högsta punkt, 187,5 m. Härifrån ser man vida omkring i klart väder eftersom vegetationen här uppe är sparsam: gräs med enstaka ris och enbuskar. Dock skyms Fyren av Norra Ljungås.
nMot norr ser man ut över Skälderviken, Hallands Väderö och Hallandskusten. I söder breder låglandskusten ut sig mot Höganäs och Helsingborg. I klart väder ser man över till Danmark.
Håkullsmal
nStigen ner till Håkullsmal, badplatsen, går vackert längs ravinens bokar med två smala bäckar från Håkulls mosse. Här lär det ha funnits en kås för Björkeröds bönders fiskebåtar.

Kittelen
nEn s.k 'Jättegryta" Den har uppkommit genom ett i inlandsisen invändigt vattenfall som roterat en eller flera stenar mot underlaget. Särskilt i amfibolit-områden kan grytorna bli så djupa som 2 m.


Håkulls mosse
Håkulls mosse
nHåkulls mosse ligger i en tvärgående sänka och dräneras norrut i Skälderviken.
nDet är ett näringsfattigt kärr med vitmossgungfly där tran- och hönsbär växer. Här finns köttätande växter om dock inte så stora! Sileshår med sina klibbiga tentakler fångar flugor vars näring sakta sugs upp av växten.

Valdemarsgrottan
nMycket brant att ta sig ner till.
Grottan har bildats genom två vinkelräta spricksystem av vilket det ena ger upphov


till ett egenartat pass väster om den 11 m djupa grottan. Bredden varierar kring 5 m och höjden kring 3 m.

WEBB-PRODUKTION: Torsten Nilsson, Skåne Online
© Copyright text och bilder: Länsstyrelsen, Miljöenheten, Malmö